Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

Med stöd av Energimyndigheten har Svensk Vindkraftförening under 2019/2020 genomfört projektet Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft. Projektet undersökte vilken nytta lokalt man kan förvänta av havsbaserad vindkraft runt Sveriges kust. Tanken är att sådan kunskap om lokal och regional nytta kan användas som beslutsunderlag för kommuner och näringsliv både när det gäller tillståndsprocessens ställningstaganden och när det gäller företagens förberedelser inför en etablering.

Sverige har ett nationellt mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040. Hittills har det byggts fem havsbaserade vindkraftsparker i Sverige varav Lillgrund (som producerar cirka 330 miljoner kWh per år) är den största och Kårehamn (med cirka 180 miljoner kWh) den senaste. Havsbaserad vindkraft är det produktionsslag som snabbt och i stor omfattning kan realiseras i södra Sverige. Södra Sverige har i dag ett underskott på el-produktion.

Projektet ska försöka ge svar på följande frågeställningar:

  • Vilka tjänster och varor behöver levereras av lokala företagare?
  • Hur många arbetstillfällen och vilka yrkeskategorier kan det bli frågan om lokalt?
  • Vilka intäkter ger en närbelägen havsbaserad vindpark det tillbaka till kommun och region?
  • Hur kan man förbereda sig för att säkerställa största möjliga lokal nytta?

Med hjälp av erfarenheter från befintliga havsbaserade parker i Sverige, Danmark och Tyskland tas en beräkningsmodell fram av ekonomer från IUC. Modellen ska ge en bild av vilka yrkeskategorier och i vilken omfattning det lokala och regionala näringslivet kan få nytta av en havsbaserad vindkraftsetablering.

Läs mer i våra rapporter nedan.