Den gröna omställningen har inte råd med förlorare

Svensk Vindkraft är en producentorganisation och våra medlemmar arbetar för att Sverige ska nå ett 100 % förnyelsebart energisystem 2040. Vi företräder ca 800 av Sveriges mindre och mellanstora producenter av vindkraftsel. Den avreglerade och internationella elmarknaden innebär att Sverige är beroende av att våra medlemmar är villiga att producera förnyelsebar energi och även investera i framtida elproduktion. För att systemet ska vara hållbart och Sverige ska nå uppsatta mål om 100 % förnyelsebart energisystem till 2040 krävs långsiktighet och rimliga villkor för elproducenter. Pristurbulens och långvarigt undervärderade elpriser skadar affärsmässigheten samt marknadens vilja till nya investeringar. Dessa investeringar är absolut nödvändiga för att Sverige på ett klimatneutralt sätt ska möta det enorma effekt- och elproduktionsbehov som landet står inför.

Omställningen behövs och ska inte ske på bekostnad av att vindkraftsproducenterna går i konkurs på grund av för låga elpriser eller att konsumenterna ska digna under en orimlig privatekonomisk börda. Systemet måste bygga på en strategi som gynnar producent, konsument och marknad.

De höga toppar respektive dalar som ses på elpriset innebär att någon hela tiden är förlorare, antingen producenten som inte får ut rätt värde på den el som produceras eller konsumenten som tidvis drabbas av omotiverat höga elpriser. Elmarknaden måste vara långsiktigt stabil och produktionen tillräcklig för att möta samhällets effektbehov.