Om oss

Om Svensk Vindkraft

SVENSK VINDKRAFTFÖRENING etablerades 1986 och är en ideell icke politisk bransch-och medlemsorganisation vars främsta syfte är att främja vindkraftens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.

Vi är engagerade! Vi är en erfaren organisatör och arrangerar årligen konferenser och informativa seminarier på aktuella teman. Vi är en etablerad remissinstans och en engagerad part i energi-Sverige som tror på ökad kraft genom samarbeten.

Vi samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt. Med mer än 30 års erfarenhet företräder vi idag 650 medlemmar.

Bli medlem du också! Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.

 

Vår vision

Svensk Vindkraft arbetar för en framtid i medvind.
Vi är en svensk branschförening inom vindkraft – för vindkraftsägare.
Vår passion för vindkraften och den innovation och utveckling som vindkraften bidrar med.

VÅR MISSION
Vi tillvaratar vindkraftsägarnas behov och samlade kompetens för en effektivare utveckling av vindkraften i Sverige.

VÅRA MEDLEMMAR
Föreningen är öppen för alla. Bland våra medlemmar finner man förutom allt ifrån små och stora energibolag och institutionella investerare till service- och underhållsföretag, leverantörer och projektörer samt privatpersoner.

VÅR STYRELSE
Vår styrelse är sammansatt av folk med lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen i Sverige och som brinner för vindkraften och dess utveckling.

Mål

Vi stödjer målet om 100 % förnybar el till år 2040.
Om Sverige ska klara klimatmålet om 100 % förnybar el till år 2040 blir det viktigt att vi har tydliga mål och strategier för utbyggnaden av förnybar el, samt ger marknaden de rätta ekonomiska förutsättningarna för att klara nå detta mål, för att säkra vår framtida elproduktion och försörjningstrygghet.
Mer vindkraft kommer ställa krav på nya lösningar avseende produktion, utbyggnad av elnät och ny lagringsteknik.

Utbyggnad av våra elnät inom Sverige och i ett Europaperspektiv
Vi tror inte att Sverige själva kan bygga framtidens energisystem utan att det krävs internationellt samarbete och integration av elnäten i högre utsträckning än i dag, där vi förstärker elnätet med övriga nordiska länder och Europa

Klimatmålen COP21
Regering och riksdag har beslutat att de svenska klimatmålen flyttas från 2050 till 2045. Det innebär att utsläppen då ska ha minskat till mindre än ett ton per person i Sverige, jämfört med dagens tio ton.
För att klara klimatmålen krävs ett helhetstänk där både handel med utsläppsrätter, andelen förnybar energi och energieffektivisering tillsammans bidrar till såväl nationella som globala klimatlösningar – ett ansvar som är varje lands angelägenhet. Det krävs ett ökat engagemang och medvetenhet hos individen vilket kommer vara nyckeln till ökad acceptans.

Historik

Svensk Vindkraftförening etablerades 1986 har över 30 års erfarenhet av vindkraft. Det började med de visionära entreprenörerna, markägarna och andra som investerade i ett eller några få verk, men idag representerar vi allt från de mindre vindkraftägarna till de stora producenterVi är engagerade! Vi är en erfaren organisatör och arrangerar årligen konferenser och informativa seminarier på aktuella teman. Vi är en etablerad remissinstans och en engagerad part i energi-Sverige som tror på ökad kraft genom samarbeten.

Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraft på rimliga ekonomiska och finansiella villkor för producenter. Vi är involverade i vindkraftsrelaterade projekt och utbildningar, vi informerar om forskningsresultat och teknisk utveckling, ofta i nära samarbete med både myndigheter, organisationer och näringsliv, både nationellt och internationellt.

Föreningen är öppen för alla. Bland våra medlemmar finner man förutom producenter både service- och underhållsföretag, leverantörer och projektörer, privatpersoner m.fl.

Svensk Vindkraftförening bildades på ett vindkraft symposium i Bohuslän i augusti 1986. Initiativtagare var fil. mag. Ann Wennberg. Bengt Simmingsköld valdes till föreningens förste ordförande och Birgitta Dahl, dåvarande miljöminister, höll invigningstalet.

Svensk Vindkraftförening drev igenom investeringsstöd till vindkraften. Efter elmarknadens avreglering.

År 1996 kom den s k 9-öringen och nya investeringsstöd. De följdes av miljöbonusen och elcertifikat i en storsatsning på förnybar energi.

År 1990 fanns 50 vindkraftverk större än 50 kW, nästan alla byggda efter att föreningen bildats.
Många nya vindkraftbolag bildades efter inspiration från Svensk Vindkraftförening, som också blev remissinstans i statliga utredningar.
Våra medlemmar, pionjärerna har förverkligat många vindkraftsprojekt och visat vägen för vindkraftbranschen.

Föreningen har genom åren svarat på många remisser som legat till grund för beslut som har haft en direkt påverkan på utbyggnaden av svensk vindkraft.

Ladda ner vår jubileumsutgåvor


25 år – Ladda ner


30 år – Ladda ner

Viktiga årtal

1986

Föreningen etableras i augusti.

2003

Global Wind Day, vindkraftsdagen genomförs för första gången på initiativ av Svensk Vindkraftförening. Idag är det en global händelse som firas årligen den 15 juni.

2008

Winterwind genomförs för första gången i Åsele.

2011

25 års jubileum firas i Varberg. Tidningen släpper sitt första jubileumsnummer. Ladda ner tidningen här.

2012

Ulla Hedman Andrén rekryteras som ny verksamhetschef.

2013

Kansliet flyttar från Alingsås till Falkenberg.

Örjan Hedblom lämnar föreningen efter 15 år.

2014

Svensk Vindkraftförening blir valda att stå värd för världsvind-konferensen, World Wind Energy Conference, WWEC. Konferensen arrangeras årligen av World Wind Energy Association i samarbete med en lokal medlem.

2016

Tidningen Svensk Vindkraft släpper sitt andra jubileumsnummer 30år. Ladda ner tidningen här.

2017

Svensk Vindkraftförening står värd för WWEC2017 i Malmö.

2018

Winterwind International Wind Energy Conference firar 10 år och är mer aktuell än någonsin. Nytt inslag under jubileumsåret är Open Innovation Contest.

Politisk påverkan

Svensk Vindkraftförening är en viktig remissinsats att räkna med. Vi arbetar med att ta fram konkreta förslag – författar och medverkar till ett antal offentliga remissvar och övriga skrivelser. Vi har sedan ett flertal år ett etablerat samarbete med Svensk Vindenergi där vi gemensamt formulerar synpunkter och budskap i ett antal remissvar. Gå vidare till remisser.

 

Medlemstidning

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska. Läs mer här.

 

Våra medlemsförmåner

Föreningen arbetar ständigt med att utveckla och erbjuda medlemmarna attraktiva medlemsförmåner. Nytt för i år är att merparten av medlemsförmånerna erbjuds endast till de medlemmar som är företagsmedlemmar eller effektmedlemmar.

 

  Vill du också ta del av våra medlemsförmåner?

  Blås liv i ditt vindkraftsintresse. Föreningen är öppen för alla och bland våra medlemmar finns bl.a leverantörer, projektörer, investerare, service- och underhållsföretag, privatpersoner mfl.

  TIDNINGEN SVENSK VINDKRAFT

  Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft och rabatt vid annonsering.

  FÖRSÄKRING

  Förmånlig vindkraftförsäkring via Marsh AB. Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti via Marsh AB.

  REMISSVAR

  Tillgång till föreningens remissvar.

  RAPPORTER OCH MARKNADSANALYSER

  Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi rabatt på olika rapporter och marknadsanalyser.

  KONFERENSER OCH SEMINARIER

  Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

  JURIDISK RÅDGIVNING

  En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt på tillkommande timmar hos MAQS.

  RAMAVTAL ELHANDEL

  Möjlighet att sälja el, certifikat och ursprungsgarantier enligt vårt ramavtal med Bixia.

  Medlemsförmåner