Småskalig Vindkraft

Finns det vind finns det möjligheter!

Många är intresserade av att bygga sitt eget lilla vindkraftverk, exempelvis på gården. Vid bra vindförhållanden kan små vindkraftverk bli en god affär då det finns möjlighet att sänka sina elkostnader på lång sikt. Det finns även möjlighet att installera vindkraftverk som kan ge el på platser där inget nät finns installerat, till exempel vid fritidshus, eller att bygga system som ger backup vid elavbrott. Ofta används små vindkraftverk i kombination med andra tekniker, såsom solceller. Att veta hur man ska gå till väga är dock inte alltid så lätt.


Marknadsöversikt

Att välja rätt litet vindkraftverk kan ofta verka svårt. Svensk Vindkraftförening har därför under flera år i samarbete med Energimyndigheten tagit fram en marknadsöversikt över små vindkraftverk som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Den senaste uppdateringen av marknadsöversikten gjordes 2017 och innehåller även en hel del allmän information för den som funderar på att köpa ett litet vindkraftverk.

Marknadsöversikten finns på denna länk.

Konsumentmärkning

För att ge en lättbegriplig sammanfattning av resultat från standardiserade prov, är vissa små vindkraftverk konsumentmärkta. Det finns två system för detta, dels en internationell märkning (enligt IEC-standard) och dels en amerikansk (AWEA). Tänk dock på att dessa två system har olika sätt att rapportera ljud, vilket förklaras under ”More info about the content of the label” på WWEAs webbplats och sist i marknadsöversikten som kan laddas ner ovan. Den mest uppdaterade informationen finns antagligen på TEROCs kunskapsbank kunskapsbank, inklusive en nedladdningsbar tabell med konsumentmärkta små vindkraftverk.

Katalog över små vindkraftverk

Nordisk Folkecenter i Danmark har gett ut Small Wind Turbine Catalogue. Utgåvan från 2016 kan när detta skrivs laddas ner gratis från deras webbplats. Svensk Vindkraftförening har också medverkat lite i en nyare utgåva, som vi hoppas snart ska komma ut.

Hur mycket blåser det?

Detta är en viktig fråga för att avgöra om vindkraftverk kan vara aktuellt på en plats. Vindkartor som visar beräknad årsmedelvindhastighet kan vara till stor hjälp för att göra en första bedömning av en plats, även om de bara ger en ungefärlig uppfattning om vindtillgången i ett område. Ofta är de också framtagna för de höjder som är aktuella för storskalig vindkraft, vilket är mycket högre än små vindkraftverk. Förutom Vindbrukskollen som nämnts ovan finns andra webbtjänster. Global Wind Atlas kan ställas in för att visa beräknad vindhastighet på ner till 10 meters höjd över mark och visa vindros (som beskriver varifrån det typiskt blåser). Det har dessutom funnits möjlighet att köpa vindkartor (även för låga höjder) från WeatherTech. Man ska dock vara medveten om att vinden på låg höjd kan påverkas väldigt mycket av lokala hinder, vilket vindkartor normalt inte har tillräcklig upplösning för. I vissa fall finns också möjlighet att jämföra med vad andra vindkraftverk i närheten producerar. För det kan man ha stor nytta av de rapporter som publiceras om driftuppföljning av vindkraftverk i Sverige. Där kan man bland annat utläsa att på de allra blåsigaste platserna i Halland, Skåne, på Öland och på Gotland kan vindkraftverk med runt 30 meters navhöjd årligen producera upp till cirka 1000 kWh/m2 svept yta. Från olika källor är det även känt att det finns bra vindförhållanden bland annat i fjällen och på många öar.

Vilka tillstånd krävs?

För att installera ditt eget vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd från olika myndigheter. Kontakta i första hand kommunen på ett tidigt skede i planeringen. Vindlov är en hjälpsam webbtjänst där du kan läsa om de tillstånd som krävs, steg för steg. Där kan man bland annat hitta Vindbrukskollen, vilket är en karttjänst som kan visa faktorer som kan påverka möjligheterna att bygga vindkraftverk.

Skatteregler

I vår marknadsöversikt och på Skatteverkets webbplats finns en del att läsa om skattereduktion för mikroproduktion. Reglerna för energiskatt har förenklats de senaste åren. För den som trots allt behöver betala energiskatt på el man genererat till sig själv finns blankett SKV 5342, ”Anmälan skatt på energi – elektrisk kraft.” För bland annat lantbruksföretag finns ett tillägg: De som bedriver traditionell jordbruksverksamhet (yrkesmässig) har rätt till återbetalning av energiskatten som man har betalat, förutom 0,5 öre per kWh. För det kan man redovisa energiskatten på sin förbrukning i en punktskattedeklaration och kan sedan söka återbetalning på samma sätt som om el köpts på vanligt sätt från en elleverantör.

Broschyr om småskalig vindkraft

Energimyndigheten har tagit fram en väldigt bra översiktlig broschyr för dig som funderar på att bygga ett eget vindkraftverk. Broschyren ET 2008:03 är dock många år gammal och i vissa delar inte helt aktuell längre.

Energi på landsbygden

Vanligtvis är det på landsbygden som det kan finnas potential för vindkraft. För lantbruk kan det eventuellt finnas regionalt stöd att söka, som kan täcka upp till kanske 30 % av investeringen i exempelvis ett gårdsvindkraftverk. Kontakta din Länsstyrelse om du vill ha mer information om det.

Facebook-grupper

Efter vår workshop på temat OPEN SOURCE SMALL WIND TURBINES i Västerås den 15 januari 2016, har två Facebook-grupper startats för att fungera som forum för informationsutbyte, som alla är välkomna till:

Underhåll av små vindkraftverk (på svenska)

Open source small wind turbines (på engelska)

Alternativa sätt att engagera sig

Bor du på en plats i Sverige där det inte blåser tillräckligt för att det ska vara lönsamt att bygga ditt eget vindkraftverk? Misströsta inte! Det finns flera alternativ för att främja vindkraftens utbyggnad i Sverige, till exempel:

  • Vindkraftsel från din elleverantör: Många elbolag erbjuder idag sina kunder vindkraftsel som till 100% produceras med vindkraft. Fråga din elleverantör för att byta till vindkraft. Det kan också vara värt att leta efter en elleverantör som bara har förnybar energi i sin energimix.
  • Andelsägande: Som privatperson kan du köpa andelar i vindkraftverk. Du kan välja att endast köpa tillräckligt stora andelar för att täcka din konsumtion eller investera för framtiden.

 

Se några av våra kortfilmer

1. Miniverk

Vindkraftverk som inte kräver bygglov. Filmen tar upp vindresurser, produktion, ljud, CE-märkning, elanslutning. Medverkande: Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft.

2. Gårdsverk

Reportage från en gård på Vikbolandet med ett 42 meter högt vindkraftverk, 43,5 kW. Intervju med en bonde om hans erfarenheter av elproduktion, ekonomi, nätfrågor. Vad är viktigt att tänka på för den som funderar på ett gårdsverk? Vilka frågor bör man ställa till leverantören? Medverkande: Carl Samuelson, bonde och vindkraftägare. Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft.

3. Byggnadsmonterade verk

NCC berättar om sina erfarenheter av byggnadsmonterad vindkraft. Sven Ruin om svårigheter med vindkraft i urban miljö. Medverkande: Veronica Koutny Sochman, NCC. Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft.

4. Självförsörjning

Reportage från Svartlöga i Stockholms skärgård. På ön finns inget elnät. Filmen visar hur öbor kan täcka stora delar av sitt elbehov med solceller och små vindkraftverk. Lagring av el i batteribank. Medverkande: Öbor på Svartlöga och Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft.

Filmerna hittar du här.

Litet vindkraftverk