Remisser och politisk påverkan

Remisser och politisk påverkan

Svensk Vindkraftförening arbetar aktivt för att tillvarata sina medlemmars intressen bland annat genom att ta fram remisser och artiklar för att påverka utvecklingen av vindkraft i en positiv riktning

Nedan listas de remisser som är aktuella nu och som Svensk Vindkraft arbetar aktivt med.

Aktuella remisser

Svensk Vindkrafts synpunkter på Klimat-och näringslivsdepartementet rapport ”Värdet av vinden”

Se remissvar här från september 2023!

Svensk Vindkrafts synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport
Översyn av regelverket för mindre produktionsanläggningar, I2021/01083

Se remissvar här från januari 2022!

 

Svensk Vindkrafts synpunkter på Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hinderbelysning

Se remissvar här från december 2021!

 

Svensk Vindkraftförenings synpunkter på ”En rättsäker vindkraftsprövning” (SOU 2021:53)

Se remissvar här från november 2021!

 

Svensk Vindkraftförenings svar på Energimarknadsinspektionens rapport med förslag inför genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer I2021/01065

Se remissvar här från juni 2021!

 

Översyn av Nätavgifter mindre produktionsanläggningar

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att senast 31 mars 2021 inkomma med rapport .

 

Andreas Wickman och Carl-Arne Pedersen har tagit fram underlag och satt samman en rapport som godkänts av SVIF’s styrelse och skickats till Energimyndigheten i januari 2021. Andreas Wickman siter med i referensgruppen Energimarknadsinspektionen sammansatt för utredningen.

SVIF föreslår är att man bör behålla nuvarande undantagsregel <1500 kW frigräns som inte ej behöver betala för den el som matas in på lokal/- regionnät.

*att en eventuell höjning av gränsen till 2300 kW medför att färre kvarvarande kunder i elnäten får betala för att fler nya elproducenters frigräns

*att den besparing elproducenterna <2300 kW får genom lägre kostnader om 2-4,5 öre/kWh, endast marginellt förbättrar deras ekonomi.

*att fler nya större elproducenter 2,5-3,0 MW då har möjlighet att nedreglera sin produktion för att nå denna frigräns.

*genom att höja gränsen till 2300 kW, kan tidigare nedreglerade vindkraftverk åter producera el på sin ursprungseffekt, men där tillkommer att nya större  turbiner istället kommer ställa ner sin effekt till <2300 kW vilket gör att n befintlig elproduktion från dessa försvinner från marknaden.

*att de som investerat och tagit i drift sina anläggningar åren 2009-2014 i vårt förslag bör kunna finansieras genom ett tidsbegränsat tillfälligt statligt stöd.

 

Remiss I2020/02973 Minskade anslutningskostnader för Vindkraft till havs

Regeringen har genom Infrastrukturdepartementet gett Svenska Kratnät (SvK) i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet inom Sveriges sjöterritorium (12 nautiska mil dvs 22,3 km ). Svar ska inkomma till regeringskansliet senast den 3 maj och förslaget ska gälla från den 1 augusti 2021.

SVIF har satt samman en arbetsgrupp för detta där Jeanette Lindeblad och Carl-Arne Pedersen ingår.

 

För information om remisser och politisk påverkan kontakta Carl-Arne Pedersen.