Fokusområden

Remisser och Politisk Påverkan

Svensk Vindkraftförening arbetar aktivt för att tillvarata sina medlemmars intressen bland annat genom att genom att ta fram remisser och artiklar för att påverka utvecklingen av vindkraft i en positiv riktning.

 

Kunskapsspridning & Utbildning

Svensk Vindkraftförening lanserar ett utbildningskoncept och erbjuder Kunskapsspridning genom ”Fånga vinden”

Vi bidrar med kunskap om vindkraften till vår omvärld och gör skillnad– för en framtid i medvind.

Den första utbildningen som lanserats är en halvdagsutbildning som vänder sig till beslutsfattare vid lokala myndigheter och förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor.

Syfte med utbildningen:

– Att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen

– Att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering

– Att förbättra samarbetet mellan kommun och vindkraftens intressenter

Läs mer om vårt arbete här.

 

Kompetensförsörjning

Utbyggnaden av vindkraft har resulterat i stor brist på vindkraftstekniker, bristen beräknas vara 100 – 150 tekniker per år.

Vindkraftföreningen arbetar aktivt för att öka intresset för att bli vindkraftstekniker och är engagerade i YH-utbildningen vid Campus Varberg som ordförande i ledningsgruppen. Föreningen deltar också i de nätverk som skapats i branschen, t. ex. Vindkraftcentrum och @blivindkrattekniker.

 

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att utgöra en högst väsentlig del av kommande energiomställning. Elproduktionen och effekten kommer framför allt att behövas i södra Sverige för att ersätta utfasad kärnkraft. Idag byggs ingen havsbaserad i Sverige.

Svensk Vindkraftförening är övertygade om att den havsbaserade vindkraften genererar mervärden lokalt över en längre tid. Att öka attraktionsförmågan för havskraftprojekt är angeläget för att väcka intresse hos såväl investerare som lokalt och regionalt näringsliv och för att skapa acceptans hos berörda.

Läs mer om vårt arbete här.

 

Re-Powering

Med Re-Powering menas att man uppgraderar eller byter ut befintliga vindkraftverk. Re-Powering är ett mycket intressant och alltmer aktuellt område inom vindkraften. Det finns lite förenklat tre varianter:

 1. Allt görs om förutom att platsen behålls, nya stora verk. Kräver helt nya tillstånd.
 2. Alla rörliga delar byts ut till modernare lösningar men totaleffekten bibehålls i stort intakt. kan rymmas inom befintligt tillstånd men ändrad totalhöjd (som längre vingar innebär) betyder ofta ett nytt tillstånd, men chanserna att klara det är hyggliga
 3. En ordentlig renovering där inga yttre mått alls ändras och ljudet är det samma eller lägre. Detta kräver inget nytt tillstånd (såvida det befintliga tillståndet inte är tidsbegränsat, vilket är extremt ovanligt med äldre tillstånd)

 

För många ägare till verk byggda för cirka 20 år sedan är det absolut läge att se på om inte detta är läge att se närmare på.

Vi på SVIF har en hel del erfarenhet och assisterar gärna våra medlemmar. Ring gärna Andreas Wickman på 0708-287430 eller mail anderas@wickmanwind.se  för en första diskussion.

Värdering av vindkraftverk

Värdering av vindkraftverk är en komplex och svår fråga, vi behöver få veta varför och till vad vi behöver ha en värdering.

 • Värdering behövs bl.a. naturligtvis i samband med köp och försäljning. Men behövs även vid generationsskifte, belåning, Bokföring mm.
 • Man kan värdera ett vindkraftverk på olika sätt, avkastningsvärdering, där man tar hänsyn till verkets prestationsförmåga, placering och energipris. Vid nyetablering även vindmätningar.
 • Marknadsvärdering, där men bedömer vad annan köpare kan betala för objektet vid detta tillfälle.
 • Vi behöver veta standard på verket, ålder, fabrikat, servicehistorik, samt vilka tillstånd och avtal som finns för fortsatt drift.
 • Att generellt gå ut med en mall på värdering av vindkraftverk har visat sig mycket svårt, då elpriset, som ju ligger till grund för hur mycket verket kan avkasta, varierar över tid. Politisk påverkan har också varit nyckfylld, då bl.a. certifikaten helt tappat värde. Elprisområdena ställer till det för verk i norr, medan tillståndsfrågan är en begränsande faktor i söder.

 

Vid frågor om värdering kontakta gärna Ingvar Bartholdsson på 070-6248324.

Elnät: Dags för en reformering av nätföretagens uppdrag

 • Ska ses om ett transportföretag med uppdrag att transportera energivaran från producent – tillverkare till konsument – användare.
 • Leveransen ska ske fritt fabrik – kraftverk.
 • Transportören sätter priset utifrån avståndet från tillverkare till konsument. Priset bildas per timme utifrån balansen i varje lokalnät, varje regionnät och stamnätet som i sin tur påverkas av utlandsförbindelsernas transportkostnader.
 • Transportören ska finansiera sina investeringar på finansmarknaden. D.v.s. inga anslutningsavgifter för producent eller konsument.
 • Konsumenten betalar för frakten. Generellt sett betalar konsumenten alltid för varans värde och att få den levererad.
 • Konsumenten gynnas av korta leveranser – acceptans för kraftverk i närmiljön.