Vårt Arbete

About us

SVENSK VINDKRAFTFÖRING etablerades 1986 och är en ideell icke politisk bransch-och medlemsorganisation vars främsta syfte är att främja vindkraftens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.

Vi är engagerade! Vi är en erfaren organisatör och arrangerar årligen konferenser och informativa seminarier på aktuella teman. Vi är en etablerad remissinstans och en engagerad part i energi-Sverige som tror på ökad kraft genom samarbeten.

Vi samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt. Med mer än 30 års erfarenhet företräder vi idag 1000 medlemmar.

Bli medlem du också! Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.

Vår vision

Svensk Vindkraft arbetar för en framtid i medvind.
Vi är en svensk branschförening inom vindkraft – för vindkraftsägare. Vår passion för vindkraften och den innovation och utveckling som vindkraften bidrar med.

VÅR MISSION
Vi tillvaratar vindkraftsägarnas behov och samlade kompetens för en effektivare utveckling av vindkraften i Sverige.

VÅRA MEDLEMMAR
Föreningen är öppen för alla. Bland våra medlemmar finner man förutom allt ifrån små och stora energibolag och institutionella investerare till service- och underhållsföretag, leverantörer och projektörer samt privatpersoner.

VÅR STYRELSE
Vår styrelse är sammansatt av folk med lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen i Sverige och som brinner för vindkraften och dess utveckling.

Mål

Vi stödjer målet om 100 % förnybar el till år 2040.
Om Sverige ska klara klimatmålet om 100 % förnybar el till år 2040 blir det viktigt att vi har tydliga mål och strategier för utbyggnaden av förnybar el, samt ger marknaden de rätta ekonomiska förutsättningarna för att klara nå detta mål, för att säkra vår framtida elproduktion och försörjningstrygghet. Mer vindkraft kommer ställa krav på nya lösningar avseende produktion, utbyggnad av elnät och ny lagringsteknik.

Utbyggnad av våra elnät inom Sverige och i ett Europaperspektiv
Vi tror inte att Sverige själva kan bygga framtidens energisystem utan att det krävs internationellt samarbete och integration av elnäten i högre utsträckning än i dag, där vi förstärker elnätet med övriga nordiska länder och Europa

Klimatmålen COP21
Regering och riksdag har beslutat att de svenska klimatmålen flyttas från 2050 till 2045. Det innebär att utsläppen då ska ha minskat till mindre än ett ton per person i Sverige, jämfört med dagens tio ton. För att klara klimatmålen krävs ett helhetstänk där både handel med utsläppsrätter, andelen förnybar energi och energieffektivisering tillsammans bidrar till såväl nationella som globala klimatlösningar – ett ansvar som är varje lands angelägenhet. Det krävs ett ökat engagemang och medvetenhet hos individen vilket kommer vara nyckeln till ökad acceptans.

Historik

The Swedish Wind Power Association was established in 1986 and has over 30 years of experience in the wind power industry. It started with the visionary entrepreneurs, landowners and others who invested in one or a few installations, and today we represent everything from the smaller wind power owners to the big producers.

We are committed! We are an experienced organizer and we annually organize conferences and informative seminars on current topics. We are an established referral body and a committed party in Sweden. Who believe in strength through collaborations.

Our main purpose is to promote the development of wind power under reasonable economic and financial conditions for producers. We are involved in wind power related projects and education, we provide information on research results and technological development, often in close cooperation with both authorities, organizations and business, both nationally and internationally.

Föreningen är öppen för alla. Bland våra medlemmar finner man förutom producenter både service- och underhållsföretag, leverantörer och projektörer, privatpersoner m.fl.

The Swedish Wind Power Association was formed at a wind power symposium in Bohuslän in August 1986. The initiator was M.A. Ann Wennberg. Bengt Simmingsköld was elected the first chairman of the association and Birgitta Dahl, then environment minister, gave the opening speech.

The Swedish Wind Power Association pushed through investment support for wind power following the liberalization of the electricity market.

In 1996 came the so-called 9-öringen and new investment support. They were followed by the environmental bonus and electricity certificates in a major renewable energy initiative.

In 1990, there were 50 wind turbines larger than 50 kW, almost all built after the association was formed. Many new wind power companies were formed after inspiration from the Swedish Wind Power Association, which also became a referral body in government investigations. Our members, the pioneers, have started many wind power projects and shown the way for the wind power industry.

Over the years, the association has responded to many referrals that were the basis for decisions that have had a direct impact on the expansion of Swedish wind power.

Download our anniversary issues

Important years

 • 1986

  The association is established in August.

 • 2003

  Global Wind Day, vindkraftsdagen genomförs för första gången på initiativ av Svensk Vindkraftförening. Idag är det en global händelse som firas årligen den 15 juni.

 • 2008

  Winterwind is being conducted for the first time in Åsele.

 • 2011

  25th anniversary is celebrated in Varberg. The magazine releases its first anniversary number. Download here.
   

 • 2012

  Ulla Hedman Andrén is recruited as new operations manager.

 • 2013

  The office moves from Alingsås to Falkenberg.

  Örjan Hedblom leaves the association after 15 years.

 • 2014

  The Swedish Wind Power Association is chosen to host the World Wind Energy Conference, WWEC. The conference is organized annually by the World Wind Energy Association in collaboration with a local member.

 • 2016

  The magazine Svensk Vindkraft releases its second anniversary number 30years. Download here.

 • 2017

  The Swedish Wind Power Association hosts WWEC2017 in Malmö.

 • 2018

  Winterwind International Wind Energy Conference celebrates 10 years and is more current than ever. New feature during the anniversary year is the Open Innovation Contest.

Politisk påverkan

Svensk Vindkraftförening är en viktig remissinsats att räkna med. Vi arbetar med att ta fram konkreta förslag – författar och medverkar till ett antal offentliga remissvar och övriga skrivelser. Vi har sedan ett flertal år ett etablerat samarbete med Svensk Vindenergi där vi gemensamt formulerar synpunkter och budskap i ett antal remissvar. Gå vidare till remisser.

Medlemstidning

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska. Läs mer här.

Medlemsförmåner

Föreningen arbetar ständigt med att utveckla och erbjuda medlemmarna attraktiva medlemsförmåner. Nytt för i år är att merparten av medlemsförmånerna erbjuds endast till de medlemmar som är företagsmedlemmar eller effektmedlemmar.

TIDNINGEN SVENSK VINDKRAFT

An annual subscription to Swedish Wind Power and discounted ad rates.

FÖRSÄKRING

Beneficial wind power insurance via Marsh AB. Discount on insurance policy for decomissioning guarantee via Marsh AB.

REMISSVAR

Tillgång till föreningens remissvar.

RAPPORTER OCH MARKNADSANALYSER

Together with our business partners we offer discounts on different reports and market analyses.

KONFERENSER OCH SEMINARIER

Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

JURIDISK RÅDGIVNING

One hour of free legal advice and discounted rate on additional hours at MAQS.

RAMAVTAL ELHANDEL

Possibility of selling energy, certificates and guarantees of origin in accordance with our framework agreement with Bixia.