Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Publicerat 4 juni, 2024

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften inte är korrekt beräknad.

I ellagen regleras vilka samlade avgifter det enskilda nätbolaget får debitera sina nätkunder för inmatning och uttag vart fjärde år. Intäktsramen bestäms av tillsynsmyndigheten som i Sverige är Energimarknadsinspektionen, EI. Nätägaren fördelar sedan denna totalavgift bland sina kunder. 

– Vi pratar om ett väldigt stort kundkollektiv där alla olika kategorier ingår. Allt från småskalig egen produktion till stora industrier som förbrukar mycket stora mängder el. Nätägaren är strängt förbjuden att favorisera någon kundkategori utan alla ska betala de kostnader som kunden åsamkar nätbolaget, förklarar Andreas Wickman, vice ordförande i Gotlands vindelproducenter och vice ordförande i Svensk Vindkraft.

Den anmälan som nu skickats in till EI handlar just om den av GEAB:s beslutade nättariffen för 2024. Föreningen anser att den är felaktigt beräknad med alltför höga avgifter. 

– Vi anser att beräkningsmodellen för fördelningen av kostnaderna för elnätet å ena sidan elproducenter å andra sidan elanvändare står i strid med ellagen och elmarknadsförordningen. Producenterna får bära en oskäligt stor del av kostnaderna för elnätet. 

GEAB:s nätinmatningsavgift är 2024 drygt 11 öre per kilowattimme. 

– Det är en orimligt hög kostnad och så mycket som tre gånger högre än på andra platser i landet. Vidare anser föreningen att det finns skäl att tro att diskriminering föreligger eftersom Vattenfalls fossildrivna kraftverk på Gotland inte debiteras på motsvarande sätt. 

– Vi tycker det ser ut som att det står i direkt strid med ellagen. 

De debiterade nätavgifterna på Gotland har länge varit mycket höga, och nu hoppas man på gehör från EI samt att GEAB tar ett omtag vad gäller metoden att beräkna tariffer. En fortsatt prisutveckling skulle kunna innebära att vindkraftsägare tvingas stänga ned sin verksamhet. 

– Om GEAB:s beräkningsmodell hade tillämpats på andra platser i Sverige hade det kraftigt försämrat möjligheten att bedriva elproduktion med sol- och vindkraft. Vi tänker strida hela vägen för att avgifterna ska beräknas korrekt och att tarifferna därmed sänkas till en rimlig nivå. Det är många som inte kommer ha råd att fortsätta driva sina befintliga anläggningar, och några nyetableringar blir det definitivt inte. Det rimmar mycket illa med att allt större behov av fossilfri elproduktion, säger Andreas Wickman.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer