Svensk Vindkrafts synpunkter på Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hinderbelysning för vindkraftverk

Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hinderbelysning visar att samtliga studerade europeiska länder tillåter någon typ av behovsstyrd hinderbelysning på vindkraftverk. Tekniken uppmuntras av den internationella flygorganisationen ICAO och av standardiseringsorganet IEC. Försvarsmakten har framfört en rad krav och efterlyser en standard för hur behovsstyrd hinderbelysning ska utföras. Svensk Vindkraft har funnit att Försvarsmaktens krav kan uppfyllas och välkomnar att en standard utarbetas. Transportstyrelsen bör därför få i uppdrag att utarbeta grundläggande bestämmelser för behovsstyrd hinderbelysning i svenska vindkraftverk.

Det andra problemområdet i Transportstyrelsens utredning är frågan om vilken typ av hinderljus som Sverige ska använda på de största vindkraftverken. Sverige valde 2008 högintensiva hinderljus medan ICAO sedan 2009 rekommenderar medelintensiva ljus. Idag följer de allra flesta vindkraftverken i världen ICAOs rekommendation. Försvarsmakten föreslår att ICAOs krav ska tillämpas. Även IEC och EU-organet EASA förordar medelintensiva hinderljus. Beräkningar i promemorian underbygger ICAOs ståndpunkt. Transportstyrelsen bör därför få i uppdrag att harmonisera de svenska bestämmelserna för hinderbelysning av vindkraftverk med ICAOs bestämmelser.

Mellan EASA och Transportstyrelsen föreligger det en konflikt beträffande utmärkning av vindkraftverk inom flygplatsers närområden. Denna kommer att lösas av sig självt om Sverige antar ICAOs bestämmelser på området.

Läs Svensk Vindkrafts synpunkter på Transportstyrelsens utredning om behovsstyrd hindersbelysning för vindkraftverk här;

PM 2021 12 21, skriven av Staffan Engström, Ägir konsult på uppdrag av Svensk Vindkraft.