Svensk Vindkrafts yttrande över Sölvesborgs kommuns förslag till översiktsplan

Publicerat 10 augusti, 2022

Svensk Vindkraft är en producentorganisation som företräder ca 800 av Sveriges mindre och mellanstora producenter av vindkraftsel. Våra medlemmars engagemang är en förutsättning för att Sverige ska nå ett 100 % förnybart energisystem år 2040. Då kommunernas planer för vindbruk påverkar både våra medlemmars villkor och de nationella målen vill vi dela med oss av vår kunskap i samrådsprocesserna.

Sveriges nationella mål att nå en elförsörjning som är till 100 % förnybar 2040 samt den snabbt fortskridande elektrifieringen av samhället kräver ett delat ansvar för att möjliggöra den nödvändiga omställningen. Även om det politiska målet om 100 % förnybar energi skulle förändras utifrån politiska direktiv kvarstår konsensus om att den framtida elförsörjningen i Sverige och Europa ska vara fossilfri. I Energimyndighetens prognos från 2021 görs bedömningen att elanvändningen kommer att uppgå till 234 TWh år 2050, vilket kan jämföras med dagens 140 TWh. Andra bedömningar, som en från Energiföretagen, pekar på ännu högre elanvändning, vilket är dubbelt så mycket som idag.

Enligt bedömningar från Energimyndigheten kommer cirka 100 TWh av dagens 161 TWh elproduktion att nå sin ursprungliga livslängd i form av framförallt kärnkraft och vindkraft fram till 2045. Detta innebär att Sverige måste agera på flera plan för att både säkra och bygga ut ny elproduktion.

Därför är det positivt att Sölvesborgs kommun i översiktsplanen fortsatt ställer sig positiv till havsbaserad vindkraft. Det är också positivt att kommunen sätter som mål att vara självförsörjande på el vilket kräver långsiktighet i samhällsplaneringen. Därför bör landbaserad vindkraft inte sättas mot havsbaserad eller solenergi i planen.

Sölvesborg är redan den kommun som producerar mest vindkraft i Blekinge. Totalt fanns det 2021, 22 vindkraftverk med sammanlagd maxeffekt på 26 megawatt. (Totalt producerade länets vindkraft 141 gigawattimmar el 2021, vilket motsvarar ungefär 7 procent av den totala elkonsumtionen.)


Utifrån att Blekinge redan har ett underskott av elproduktion är det viktigt att vara aktsam om den produktion som finns. Som det nämns i förslaget till översiktsplan finns det två områden på land som är utpekade som riksintresse för vindbruk. Dessa bör behållas för att möjliggöra framtida vindkraftsutbyggnad. Det bör också framgå i planen att redan i ianspråktagna områden för vindkraft bevaras och om möjligt, utifrån motstående intressen så som Försvaret, återanvändas för repowering när de befintliga verken når sin tekniska livslängd. Ett vindkraftsverks beräknade tekniska livslängd är 25 – 30 år medan behovet av den energi en park genererar kommer sannolikt fortsatt efterfrågas. Re-powering innebär att delar eller hela befintliga verk kan bytas ut men att man utnyttjar de förutsättningar som redan finns på platsen. Vilken typ, eller storlek de framtida verken kommer att ha är omöjligt att sia om i dagsläget. För att undvika att skriva in faktorer som motverkar Miljöbalkens krav på bästa teknik samt effektiv mark- och materialutnyttjande bör det inte stå alltför detaljerade specifikationskrav i planen.

Vessigebro, 10 augusti 2022

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer