Svensk Vindkraftsförening vill lämna följande yttrande på Granskningshandling för Översiktsplan för Hässleholms kommun 2022–2040

Publicerat 20 december, 2021

Sveriges nationella mål att nå en elförsörjning som är till 100 % förnyelsebar 2040 samt den snabbt fortskridande elektrifieringen av samhället kräver ett delat ansvar för att möjliggöra den nödvändiga omställningen. Allt för många kommuner tenderar idag att lämpa över detta ansvar på ”någon annan” som ska garantera den egna kommunens framtida energibehov trots att Sverige står inför ett kommande effektunderskott.

Därför är det positivt att Hässleholms kommun arbetar in sitt tematiska tillägg Tema vindkraft, från 2007 i sin Översiktsplan för 2022 – 2040 och tar höjd för både effektbehov och framtida teknikutveckling. Teknikutvecklingen i den förnyelsebara energisektorn har gått med en svindlande fart de senaste tjugo åren vilket tydligt visar att det inte går att detaljplanera vilka lösningar som kommer att finnas tillgängliga inom tidsramen för Översiktsplanen.

Energimyndigheten beräknar ett kraftigt ökat energibehov i hela landet och redan idag brottas södra Sverige med effektbrist och höga elpriser. För att komma till rätta med detta behöver det etableras mer produktion i SE – 4 vilket kräver både re- powering av befintliga vindkraftverk samt en utbyggnad med nya effektiva verk. Möjligheterna att etablera vindkraft på land i Sydsverige är begränsad vilket innebär att de områden som är lämpliga för vindbruk bör värnas.

Här är Hässleholms kommun ett föredöme då man undersökt sedan tidigare utpekade områden och valt att behålla dem som är lämpligast. Däremot bör det påpekas att områdena minskat vilket i sig är beklagligt.   För Svensk Vindkraftsförening

Jeanette Lindeblad
ordförande

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer