Debattartikel

Publicerat 15 januari, 2024

Vid Moderaternas partistämma i september kom det glädjande beskedet att partiet nu accepterar att den statliga fastighetsskatten för vindkraft överförs till kommunerna. Det var den lösning som den statliga Incitamentsutredningen (SOU 2023:18) hade velat lämna men inte fick, på grund av sina direktiv.

Till följd av Moderaternas dominerande ställning i regeringen kan vi nu räkna med att det blir så. Detta innebär att kommunerna får ett erkännande för sitt stöd till det statliga intresset för elförsörjning och därtill en välbehövlig kompensation för detta.

För vindkraft utgår fastighetsskatt med 0,2 procent av taxeringsvärdet vid mindre utbyggnader och med 0,5 procent vid större. Med dagens mycket stora verk räcker det med ett fåtal för att den högre skattesatsen ska gälla. Därför kan man utgå från att 0,5 procent gäller för alla nya vindkraftverk som byggs.

Detta innebär omkring 0,9 öre per kilowattimme. En grupp med exempelvis 40 stycken 8 megawatt-verk kommer därigenom att bidra med strax över 10 miljoner kronor per år i fastighetsskatt. Således avsevärda belopp. Det finns god anledning att tro att detta kommer att påverka kommunernas intresse för vindkraft i positiv riktning.
I Danmark, Finland och Norge tillfaller fastighetsskatten för vindkraften kommunen och i dessa länder har man inte upplevt något nämnvärt motstånd.

I Incitamentsutredningens förslag ingick även olika former av stöd till den närmast berörda lokalbefolkningen. Dessa omfattar intäktsdelning med närboende och lokalsamhälle, samt i sista hand en möjlighet till inlösen av berörda bostadshus. Allt detta ska bekostas av vindkraftverkens ägare. Förslagen har tagits emot positivt av samtliga inblandade och kommer troligen att leda till en mer positiv inställning till vindkraften i berörda områden.

I moderatledningens förslag till stämman ingick också en översyn av det kommunala vetot mot vindkraft, som enligt nuvarande regler medger att en kommun när som helst och utan motivering säger nej till ett vindkraftsprojekt som någon ansökt om tillstånd för. Detta leder i sin tur till att de flesta projekt inte kan fullföljas.

En statlig utredning behandlade frågan (SOU 2021:53) och lade fram förslag, vilka ledde till en proposition. Denna avslogs emellertid, med motiveringen att frågan borde behandlas först då ett förslag om ekonomisk kompensation till kommunerna föreligger. Med tanke på att moderatstämman i praktiken just avgjort denna fråga borde det vara en enkel sak att klara av även det kommunala vetot.

Frågan om vetot upptog en stor del av den tid som stämman ägnade åt vindkraften, dock utan att någon ytterligare klarhet tycks ha vunnits. Vår förhoppning är därför att de tidigare nämnda reella förbättringarna för vindkraften ska väga över även i denna fråga. Om konflikten är kopplad till ersättningen kanske problemet löser sig av sig självt. Nu gäller det att regeringen reagerar på de nya förutsättningarna och presenterar konkreta förslag att lägga fram till beslut.

Per Olofsson
Ordförande, branschföreningen Svensk Vindkraft

Andreas Wickman
Styrelsemedlem, Svensk Vindkraft

Staffan Engström
Medlem, Svensk Vindkraft

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer