Välj en sida

Försvarsmakten förminskar sin makt att påverka

Publicerat 20 december, 2021

Replik: ”Tillgång till mark och vatten avgörande för försvaret” – DN.SE  Johan Svensson, Försvarsmakten DN 21-12-03

Johan Svensson skrev att uppbyggnaden av försvaret och energiomställning ska ske parallellt. Dock brister resonemanget. Svensson hävdar att Försvarsmakten i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten pekat ut 2 300 km2 havsyta för vindkraft. Ytan motsvarar ett område något större än två Öland. Sveriges totala havsyta är ca 120 000 km2. Av detta är drygt 24 000 km2 förbehållna Försvaret vilket motsvarar mer än 18 Öland. Försvaret håller sig alltså med en 10 gånger större yta än vindkraftsutbyggnaden, trots att energiomställningen är ett prioriterat fokusområde att likställa med Försvarets uppdrag. Försvarets ytor hålls helt fria från vindkraftsetableringar och det är ofta att de nekar etableringar nära dessa områden. Är detta den samexistens som Svensson vill försvara?  Frågan blir högaktuell, vad är och innebär egentligen samexistens? Sofie Nilsson sökte svaret på detta i ett nyligen presenterat examensarbete i Miljö- och Energisystem vid Institutionen för Teknik och samhälle på LTH. Inom ramen för arbetet intervjuades Försvarsmakten och Energimyndigheten avseende 2021 års regleringsbrevsuppdrag. Regeringen ger Försvaret i uppdrag att ”redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens mellan olika samhällsintressen inom samma geografiska områden”. Resultatet visade den mycket oväntade observationen att Försvarets tolkning av uppdraget är att ”samma geografiska områden” inte gäller deras ianspråktagna områden. Samtidigt uppgav Energimyndigheten det motsatta och tolkar att områdena ingår. Är våra beslutsfattare medvetna om denna diskrepans?   
Försvarsmaktens inflytande är också stort gällande högintensiv hinderbelysning på föremål högre än 150 meter. Det ökade antalet vindkraftverk samt teknikutvecklingen har medfört en ökning av flyghindermarkering i form av högintensiva ljus. Vindkraftsbranschen har försökt finna lösningar att styra ljusen så att dessa enbart används när ett flyg närmar sig. Transportstyrelsen beviljade tidigare ansökningar att tillämpa behovsstyrd belysning men sedan 2013 har inga nya ansökningar beviljats. Anledning? Försvarsmaktens avrådan med hänsyn till rikets säkerhet. Transportstyrelsen presenterade 21-12-06 en rapport som jämförde flera europeiska länders tillämpade system för behovsstyrd hinderbelysning. Slutsatsen visar att det finns alltför betydande skillnader mellan hur Sverige och övriga länder använder det nationella luftrummet samt hur militären opererar tillsammans med den civila trafiken.
Sveriges målsättning är tydlig: framtidens samhälle ska vara fossilfritt. Utifrån denna målsättning har bland andra Energimyndigheten pekat ut havsbaserad vindkraft som viktig för att klara av energiomställningen och uppger att mellan 10 – 45 TWh behöver produceras jämfört med dagens knappa 1 TWh. Vi menar att det finns en bristande medvetenhet om vilken betydande roll Försvarsmakten har inom det svenska etableringssystemet för vindkraft, och därmed i förlängningen för energiomställningen.

Jeanette Lindeblad
ordförande Svensk Vindkraft

Sofie Nilsson
Civilingenjör i Ekosystemteknik 
Lunds Tekniska Högskola

Länkar:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/regeringsuppdrag-om-hinderbelysning-redovisat/

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9068988

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem! BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer