Försvarsmakten förminskar sin makt att påverka

Publicerat 20 december, 2021

Replik: ”Tillgång till mark och vatten avgörande för försvaret” – DN.SE  Johan Svensson, Försvarsmakten DN 21-12-03

Johan Svensson skrev att uppbyggnaden av försvaret och energiomställning ska ske parallellt. Dock brister resonemanget. Svensson hävdar att Försvarsmakten i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten pekat ut 2 300 km2 havsyta för vindkraft. Ytan motsvarar ett område något större än två Öland. Sveriges totala havsyta är ca 120 000 km2. Av detta är drygt 24 000 km2 förbehållna Försvaret vilket motsvarar mer än 18 Öland. Försvaret håller sig alltså med en 10 gånger större yta än vindkraftsutbyggnaden, trots att energiomställningen är ett prioriterat fokusområde att likställa med Försvarets uppdrag. Försvarets ytor hålls helt fria från vindkraftsetableringar och det är ofta att de nekar etableringar nära dessa områden. Är detta den samexistens som Svensson vill försvara?  Frågan blir högaktuell, vad är och innebär egentligen samexistens? Sofie Nilsson sökte svaret på detta i ett nyligen presenterat examensarbete i Miljö- och Energisystem vid Institutionen för Teknik och samhälle på LTH. Inom ramen för arbetet intervjuades Försvarsmakten och Energimyndigheten avseende 2021 års regleringsbrevsuppdrag. Regeringen ger Försvaret i uppdrag att ”redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens mellan olika samhällsintressen inom samma geografiska områden”. Resultatet visade den mycket oväntade observationen att Försvarets tolkning av uppdraget är att ”samma geografiska områden” inte gäller deras ianspråktagna områden. Samtidigt uppgav Energimyndigheten det motsatta och tolkar att områdena ingår. Är våra beslutsfattare medvetna om denna diskrepans?   
Försvarsmaktens inflytande är också stort gällande högintensiv hinderbelysning på föremål högre än 150 meter. Det ökade antalet vindkraftverk samt teknikutvecklingen har medfört en ökning av flyghindermarkering i form av högintensiva ljus. Vindkraftsbranschen har försökt finna lösningar att styra ljusen så att dessa enbart används när ett flyg närmar sig. Transportstyrelsen beviljade tidigare ansökningar att tillämpa behovsstyrd belysning men sedan 2013 har inga nya ansökningar beviljats. Anledning? Försvarsmaktens avrådan med hänsyn till rikets säkerhet. Transportstyrelsen presenterade 21-12-06 en rapport som jämförde flera europeiska länders tillämpade system för behovsstyrd hinderbelysning. Slutsatsen visar att det finns alltför betydande skillnader mellan hur Sverige och övriga länder använder det nationella luftrummet samt hur militären opererar tillsammans med den civila trafiken.
Sveriges målsättning är tydlig: framtidens samhälle ska vara fossilfritt. Utifrån denna målsättning har bland andra Energimyndigheten pekat ut havsbaserad vindkraft som viktig för att klara av energiomställningen och uppger att mellan 10 – 45 TWh behöver produceras jämfört med dagens knappa 1 TWh. Vi menar att det finns en bristande medvetenhet om vilken betydande roll Försvarsmakten har inom det svenska etableringssystemet för vindkraft, och därmed i förlängningen för energiomställningen.

Jeanette Lindeblad
ordförande Svensk Vindkraft

Sofie Nilsson
Civilingenjör i Ekosystemteknik 
Lunds Tekniska Högskola

Länkar:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/regeringsuppdrag-om-hinderbelysning-redovisat/

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9068988

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer