Holmen satsar på egen vindkraft

Publicerat 5 november, 2020

[artikel ur Svensk Vindkraft 2/20]

Skogskoncernen Holmen äger över en miljon hektar (!) skog i Sverige. Därmed finns det gott om egen mark att använda för vindkraftsparker. Nu är deras första helägda park på väg att ta form.

Holmens satsning på att dra nytta av den egna marken genom att utveckla vindkraftsprojekt inleddes omkring 2007.

– Det är helt klart en fördel att vara en stor markägare i sådana här sammanhang. Vi har goda möjligheter att utveckla vindkraftsparker där det är optimala förhållanden, utan att det behöver påverka andra intressen i någon större utsträckning, säger Fredrik Ståhle, verksamhetsansvarig vindkraft på Holmen Energi.

En tidig satsning var parken i Varsvik, Norrtälje kommun, som etablerades i samarbete med den franska investeringsfonden Eurofideme 2 och togs i drift 2014.

– Det var Holmens första stora satsning på vindkraft, och då var det naturligt att hitta en samarbetspartner. Vi har haft ansvar för utveckling och ansvarar för driften, och för vår franska partner är det en ren investering eftersom de ser att det är lönsamt med svensk vindkraft. Det blir en bra kombination, när rollerna är tydligt fördelade.

Två andra av Holmens tidiga vindkraftsprojekt, Blackfjället och Blodrotsberget utanför Örnsköldsvik, har de sålt. En del av deras satsningar på att utveckla vindkraft har också skett inom ramen Vindin, där flera även andra stora bolag inom svensk basindustri var engagerade.

Fredrik Ståhle lyfter fram det faktum att alla Holmens vindkraftsprojekt som har fått tillstånd har förverkligats.

– Jag tycker att det är ett branschproblem att det finns så många tillstånd där arbetet inte kommer vidare, utan där det ligger som en död hand över området. För Holmens del är skog och markägande så centralt att det blir givet att verkligen se till att dra nytta av de möjligheter som finns, säger han.

Den produktion som sker inom koncernens dotterbolag, med skogsbruk samt tillverkning av trävaror, papper och kartong, är onekligen en energiintensiv verksamhet. Men faktum är att Holmen i dagsläget kan täcka ungefär halva koncernens elbehov med egenproducerad förnybar el.

Det mesta kommer från vattenkraft, där de har ägarandelar i 21 vattenkraftverk (fem av dem är helägda), och totalt sett uppgår Holmens elproduktion till omkring 1,2 TWh.

– I dagsläget är det en blygsam del som kommer från vindkraftsparken i Varsvik, men vi har samtidigt ett antal PPA-avtal som bidrar till att öka andelen vindkraft i vår elanvändning.

Andelen kommer att öka väsentligt framöver, för nu i vår har markentreprenaden i deras nya stora projekt, Blåbergsliden, dragit igång. Holmen fattade i slutet av förra året beslut om att investera 1,3 miljarder kronor i projektet som byggs på egen mark utanför Skellefteå.

De 26 turbinerna kommer att ha en total effekt om 143 MW med en årlig produktionspotential på över 400 GWh och beräknas kunna tas i bruk i slutet av 2021.

– Det blir alltså ett stort tillskott till vår produktion av förnybar el. I det här projektet valde vi att gå in med 100 procent eget kapital, eftersom vi ser att det är långsiktigt lönsamt att äga vindkraft. Det blir också att naturligt att vara en stor elproducent när vi är en så stor elkonsument, säger Fredrik Ståhle.

I närheten av Blåbergsliden ligger Blisterliden, där Holmen planerar att etablera en vindkraftspark med 33 turbiner.

– Vi fick ett kompletteringsföreläggande i slutet av 2018, och eftersom det här är en process som har pågått länge så hade en hel del hänt inom framför allt teknikutveckling. I kompletteringen har vi därför ansökt om en högre totalhöjd, 250 meter, och vi väntar just nu på besked.

Huvudinriktningen är att äga 100 procent även i Blisterliden, även om det är en öppen fråga fram till dess att investeringsbeslut är fattat.

– Enligt den grova tidplan som vi arbetar efter nu skulle det eventuellt kunna finnas ett investeringsbeslut i slutet av 2021. När tillståndet väl är på plats får vi börja bedöma hur det skulle kunna gå att få synergieffekter mellan de båda projekten.

Under 2018 genomförde Holmen en kartläggning och vindanalys av koncernens markinnehav för att identifiera gynnsamma områden för framtida vindkraftsetableringar. Analysen visade att ett 20-tal platser bedöms som lämpliga för uppförande av vindkraft.

– Bland annat har vi mycket mark i Västerbotten och inåt landet där det skulle vara intressant att undersöka förutsättningarna vidare. Men även i området från Hudiksvall och inåt landet ser vi god potential. Vi tittar även på möjligheter till vindkraft i exempelvis Östergötland, säger Fredrik Ståhle.

Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Holmen, konstaterar att vindkraftsprojekten är en naturlig del av bolagets affärsmodell.

– Holmen är ett skogsägande bolag där de växande träden förädlas i egen industri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker, samtidigt som vatten- och vindkraft produceras på egen mark. Satsningen på vindkraft är alltså helt i linje med vår hållbara och cirkulära affärsmodell där summan av delarna blir så mycket större än om vi skulle låta varje verksamhet stå för sig själv.

Hon berättar att det just nu pågår ett övergripande varumärkesarbete i koncernen.

– Det kommer att ge oss en bättre verktygslåda för att tydligare och mer visuellt kunna berätta om vår cirkulära affär och den helhet vi tillsammans utgör, där finns kärnan i Holmen.

Text: Peter Wiklund Bild: Holmen/Jan Jansson, Teknomedia

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vem ska få årets vindkraftspris?

Vem ska få årets vindkraftspris?

Nu är det dags att nominera till vårt årliga vindkraftspris. Du kan nominera en person eller organisation som du tycker på ett förtjänstfullt sätt gjort stora insatser för vindkraftens utveckling i landet. Svensk vindkraftspris för 2024 delas ut vid våra Drift &...

läs mer