Markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten

Synpunkter beträffande omremiss av förslag till ändring av TSFS 2010:155 – om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan.

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155), om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan.

 Våra viktigaste synpunkter 

  • Sverige har stränga regler för hindermarkering i en internationell jämförelse som försvårar utbyggnad av förnybar elproduktion. 
  • De högintensiva hinderljusen orsakar en betydande del av de kommunala veton som stoppar vindkraftsprojekt. 
  • Transportstyrelsen kan aktivt bidra till att begränsa klimatförändringarna genom att följa ICAO:s regler för utmärkning av flyghinder såsom medelintensivt istället för högintensivt ljus på vindkraftverk upp till en totalhöjd om 315 meter. 
  • Ytterligare effekt kan uppnås genom att medge användning av utrustning för behovsstyrd hinderbelysning. 
  • Det första steget bör vara att analysera orsakerna till skillnader mellan ICAO och svenska regler, som idag redan är betydligt strängare.