Om vindkraft i årets budgetproposition

Publicerat 22 september, 2020

I den aktuella budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/21:1) finns vissa partier som direkt berör vindkraften, bland annat dessa:

  • En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301).
  • Utbyggnaden av vindkraft överstiger den kapacitet som ska planeras för enligt den nationella planeringsramen I Sverige fanns vid utgången av 2019 fler uppförda vindkraftverk på land än vad som motsvarar en årlig tillförsel om 20 TWh. Det finns också mer tillståndsgiven, men ännu inte uppförd, vindkraft till havs än vad som motsvarar en årlig tillförsel om 10 TWh.
  • Havs- och vattenmyndigheten lämnade i december 2019 in förslag till regeringen på havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (M2019/02217/Nm). Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning av havet, däribland energianvändning, i fråga om framför allt havsbaserad vindkraft. Myndighetens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
  • Utbyggnaden av vindkraft till land samt den tillståndsgivna planerade vindkraften till havs överstiger den nationella planeringsramen för vindkraft. Någon särskild uppföljning av planeringen för vindkraft har emellertid inte gjorts. Det går därmed inte med säkerhet att avgöra om planeringsramen har nåtts.
  • Sverige har också goda förutsättningar för vindkraft till havs. Som ett led i arbetet med att genomföra energiöverenskommelsen bereder Regeringskansliet frågan om avskaffande av avgifterna för anslutning till stamnätet för el för vindkraftsparker till havs.
  • Svenska kraftnät ansluter i huvudsak nät från andra nätägare till transmissionsnätet. Dessa tecknar inmatnings- och/eller uttagsabonnemang utifrån den produktion och förbrukning som de i sin tur ansluter. För närvarande finns det ansökningar för anslutning av vindkraft för perioden fram till 2029 motsvarande 46 000 MW varav mer än hälften utgörs av ansökningar för havsbaserad vindkraft.

Ladda ner hela delen om Utgiftsområde 21/Energi ur propositionen här.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer