Om vindkraft i årets budgetproposition

Publicerat 22 september, 2020

I den aktuella budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/21:1) finns vissa partier som direkt berör vindkraften, bland annat dessa:

  • En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301).
  • Utbyggnaden av vindkraft överstiger den kapacitet som ska planeras för enligt den nationella planeringsramen I Sverige fanns vid utgången av 2019 fler uppförda vindkraftverk på land än vad som motsvarar en årlig tillförsel om 20 TWh. Det finns också mer tillståndsgiven, men ännu inte uppförd, vindkraft till havs än vad som motsvarar en årlig tillförsel om 10 TWh.
  • Havs- och vattenmyndigheten lämnade i december 2019 in förslag till regeringen på havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (M2019/02217/Nm). Havsplanerna innehåller vägledning om mest lämplig användning av havet, däribland energianvändning, i fråga om framför allt havsbaserad vindkraft. Myndighetens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
  • Utbyggnaden av vindkraft till land samt den tillståndsgivna planerade vindkraften till havs överstiger den nationella planeringsramen för vindkraft. Någon särskild uppföljning av planeringen för vindkraft har emellertid inte gjorts. Det går därmed inte med säkerhet att avgöra om planeringsramen har nåtts.
  • Sverige har också goda förutsättningar för vindkraft till havs. Som ett led i arbetet med att genomföra energiöverenskommelsen bereder Regeringskansliet frågan om avskaffande av avgifterna för anslutning till stamnätet för el för vindkraftsparker till havs.
  • Svenska kraftnät ansluter i huvudsak nät från andra nätägare till transmissionsnätet. Dessa tecknar inmatnings- och/eller uttagsabonnemang utifrån den produktion och förbrukning som de i sin tur ansluter. För närvarande finns det ansökningar för anslutning av vindkraft för perioden fram till 2029 motsvarande 46 000 MW varav mer än hälften utgörs av ansökningar för havsbaserad vindkraft.

Ladda ner hela delen om Utgiftsområde 21/Energi ur propositionen här.

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Tackgåvor blir stöd till Ukraina!

Istället för talargåvor vid våra konferenser Winterwind och Branschdagarna Drift & Underhåll valde vi att stötta Ukrainas folk. Kriget är oerhört grymt och stödet till det ukrainska folket behövs allt jämt. Tack till våra föredragshållare - nu är pengarna skickade...

läs mer
Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Årets vindkraftspris till Tove Andersson!

Tove Andersson har under flera år gjort ett starkt avtryck i den svenska vindkraftbranschen. Med hög integritet och självklar auktoritet har hon värnat vindkraftens möjligheter i en konfliktfyllt omvärld. Hon har genom sina insikter i branschens juridiska vardag...

läs mer