Svensk Vindkraft yttrande angående Piteå kommuns Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplanen 2030.

Publicerat 20 december, 2021

Ambitionen i det reviderade förslaget är att säkerställa att planen förhåller sig väl till vindkraftverkens utvecklade teknik, högre höjder samt avgränsar var i kommunen etableringar av vindkraftverk högre än 150 meter är möjliga.  Planen slår fast att Piteå kommun har som vilja att bidra till Sveriges miljöambition om 100 % förnyelsebar elproduktion till år 2040, och att kommunen tar ansvar för både mark- och vattenanvändningen. Tyvärr riskerar planen i det föreslagna utformandet att få direkt kontraproduktiva effekter på kommunens ambitioner.

Svensk Vindkraft vill påpeka följande: Föreslagna höjdbegränsningar gällande 150 meter innebär i praktiken att områden som av kommunen pekas ut som lämpliga kommer att bli obrukbara för vindkraft. Den tekniska utvecklingen innebär att vindkraftverken blir större, högre samt effektivare vilket krävs om Sverige ska uppnå målet på 90 Twh vindkraft 2040. Genom att etablera högre, effektivare verk nås målet om ett 100 % förnyelsebart energisystem fortare och mer resurseffektivt. Elpriserna i Sverige och Europa har under hela 2021 varit rekordhöga. Detta beror dels på stor efterfrågan på el, kapacitetsbrist i överföringssystemet och en obalans mellan utbyggnaden av förnyelsebara energikällor och utfasningen av äldre icke hållbara energikällor. Detta visar tydligt att omställningen till nya energikällor kräver att bästa tillgängliga teknik används i syfte att möta både existerande och kommande behov av el för att Sverige ska klara omställningen samtidigt som konsumenternas ekonomiska börda inte blir allt för stor.

Höjdbegränsning om 150 meter gällande havsbaserad vindkraft innebär att möjligheterna för etablering kan elimineras. Det pågår planer i Bottenviken för etablering till havs men utifrån hur långa tillståndsprocesserna är finns det sannolikhet att byggandet av 150 metersverk till havs inte kan genomföras på grund av den snabba teknikutvecklingen i turbinverksamheten.

Tekniska och höjdmässiga begränsningar motverkar Miljöbalkens skrivning om att samhällsutveckling ska ske utifrån bästa möjliga teknik.   Det nu presenterade förslaget till reviderad vindbruksplan innebär att kommunens bidrag till att nå de nationella målen minskar samt att mark- och miljöanvändningen inte blir optimal.

Det pågår en undersökning vad gäller omgivningspåverkan från olika typer av hinderbelysning och dess påverkan på kringboende. Resultatet, som ännu inte har publicerats, indikerar att det är ett flertal samverkande faktorer som påverkar hur hinderbelysning upplevs varav intensiteten endast är en. Resultatet visar också att det finns ett samband mellan störningsgrad från hinderbelysning och befolkningstäthet. I tätortsnära områden är störningen lägre och i glesbefolkade områden är störningen högre, oavsett typ av hinderbelysning. Totalt sett upplever dock majoriteten av de tillfrågade hinderbelysningen som inte störande eller positiv, oavsett vilken typ av belysning det gäller. Undersökningen har genomförts av Wind Sweden i Falkenberg, omfattar sex svenska parker i olika delar av landet och kommer att tillgängliggöras via www.wind-sweden.com/projects inom kort.

Vindkraftverk påverkar landskapsbilden. Om detta är positivt eller negativt är en estetisk fråga som var och en har att ta ställning till. Däremot hur stor påverkan blir, beroende på verkens höjd och antal kan inte sägas vara fastslaget.

Det är positivt att gällande givna tillstånd eller områden som omfattas av regeringens tillåtlighet i nuläget inte berörs. Däremot väcks frågor om eventuella förlänganden av gällande tillstånd kommer att påverkas. Detta är oklart i dokumentet vilket försätter vindkraftsprojektörer i en fortsatt rättsosäker position där kommunens ställningstagande kan variera från tid till annan.

I det reviderade förslaget har arean för möjliga etableringar minskat, dock framgår det inte med hur mycket.

  • Referenskartan på sidan 10 visar att 653 km2 utpekats som lämpligt för vindbruk, uppgifter som saknas i det nya förslaget på sidan 9. Det syns att områdena minskat, däremot oklart med hur mycket.
  • Minskade arealer minskar möjligheter att omlokalisera och anpassa placeringen av verken för att visa hänsyn till omgivande faktorer så som att minimera risk för påverkan på t ex fåglar.
  • De minskade arealerna påverkar hur projektörer i samband med byggnation av vindparker kan uppnå föreskrivna avstånd.

Avslutningsvis kan konstateras att kommunens intention med en reviderad vindbruksplan är god. Piteå är också en av de kommuner som på ett förtjänstfullt sätt verkar för att möta klimatutmaningarna och bidrar stort till den svenska energiförsörjningen. Däremot visar de föreslagna revideringarna i Vindbruksplanen att kommunen har bristande kunskaper gällande förutsättningar och villkor för vindkraft. Svensk Vindkraft rekommenderar därför starkt att kommunen tar in sakkunnig expertis inom området inför framtagandet av det dokument som kommer att ställas ut för allmänheten.

Svensk Vindkraft

Jeanette Lindeblad

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Årets vindkraftpristagare

Årets vindkraftpristagare

Stort Grattis Mattias Schain - mottagare av året vindkraftspris! ”Mattias har tagit sig an uppgifterna som huvudsekreterare i offentliga utredningar på ett verkligt föredömligt sätt. Han har låtit kunniga företrädare för bransch, myndigheter och forskning löpande...

läs mer
Svensk Vindkraft styrelse

Svensk Vindkraft styrelse

Här presenterar vi Svensk vindkrafts nya styrelse som valdes på stämman den 6 maj. Från vänster: Erika Dahlin, Christer Andersson, Susanne Hansson, Andreas Wickman vice ordförande. Sittande: Robert Östman, Per Olofsson ordförande, Ingvar Bartholdsson kassör.Ej i bild:...

läs mer
Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma

DATUM: Måndag 6 maj 2024 kl. 08.30 – ca 10.00 PLATS: Marstrands Havshotell, Kungälv Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2024‐05‐04 till deltar@svenskvindkraft.com Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller genom...

läs mer