Svensk Vindkraftförenings synpunkter på utredningens preliminära förslag på kommittédirektivet ”En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft”

Publicerat 29 april, 2021

Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Sverige har som mål att år 2040 ha ett 100 procent förnybart elsystem. Till år 2050 ska hela samhället reducera utsläppen till netto-noll, där elektrifiering väntas bli den huvudsakliga lösningen. För att klara utmaningarna som ligger framför oss, krävs omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion i närtid. Sverige har en begränsad yta för att bygga hållbar vindkraft och det finns ett tydligt behov av prioriteringar och kompromisser från alla parter.

Svensk Vindkraftförening välkomnar de preliminära förslagen som redovisats och instämmer i vikten av att prövningen av vindkraft är rättssäker och förutsägbar. Detta för att nå våra uppsatta mål och för att näringslivet ska vilja investera att spela en avgörande roll framöver.

Nedan sammanfattas Svensk Vindkraftförenings synpunkter på utredningens förslag:

Lokaliseringsbesked

• Vi stödjer att kommunen behåller sin rätt att säga nej till vindkraft.

• Vi stödjer att kommunen alltid skall fatta besluta om lokaliseringsbesked (lämplig användning av mark- och vattenområdet, inte antal verk eller verkens höjd) (tillstyrkan/avstyrkan) på verksamhetsutövarens begäran.

• Vi föreslår att förslaget kompletteras med att ett lokaliseringsbesked inte ska villkoras med begränsningar som avgörs av miljöbalken och andra expertmyndigheter samt ett förtydligande kring vilken omfattning på underlag som krävs för att kommunen skall kunna fatta beslut om ett lokaliseringsbesked.

• Vi anser att det är viktigt att det finns en överenskommelse med markägaren och verksamhetsutövaren för att kunna ställa en förfrågan om kommunal tillstyrkan.

• Vi anser vidare att det är viktigt att kommunerna får extra planeringsstöd för att säkerställa processen att uppdatera sina vindbruksplaner.

Beslutens grund och omfattning

• Vi föreslår att förslaget kompletteras med att kommunerna ska ges ekonomiska incitament som skapar lokal nytta för att öka acceptansen och välviljan hos kommunen och dess invånare att etablera hållbar vindkraft. T.ex. att överföra vindkraftens fastighetsskatt från staten till kommunen.

• Vi är tveksamma till att kommunen som huvudregel inte får avstyrka ett projekt som är förenligt med översiktsplan och ser en viss risk med att en sådan skrivning snarare kan leda till att kommuner undviker att peka ut lämpliga områden för vindkraft i sin översiktsplan.

Beslutens utformning och giltighet

• Vi stödjer att beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverade och önskar att utredningen förtydligar vad en sådan motivering skall innehålla.

• Vi stödjer att beslut ska ges inom fyra månader från det att projektören begärt besked och föreslår en sanktionsavgift i det fall kommunen inte fattar beslut inom tidsramen.

• Vi stödjer att positiva besked har en giltighetstid. Vi är dock tveksamma till om fem år räcker med tanke på att en översiktsplan kan/skall aktualiseras varje mandatperiod samt de långa tillståndsprocesserna. Därför förordar vi att kommunen skall vara bunden vid sin tillstyrkan under hela tillståndsprocessen, inklusive prövning i högre instanser.

Överklagan

• Vi stödjer och välkomnar förslaget att beslut om lokaliseringsbesked ska kunna överklagas och att negativ besked kan överklagas omgående samt att positiva besked till tillstyrkan endast kan överklagas tillsammans meden överklagan på tillståndsbeslutet.

Jeanette Lindeblad, Ordförande

Falkenberg den 17 mars 2021

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer