Välj en sida

Svensk Vindkrafts synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport Översyn av regelverket för mindre produktionsanläggningar, I2021/01083

Publicerat 25 januari, 2022

Vår sammanfattning på rapporten och våra förslag.

Svensk Vindkraft har kommit fram till att Ei kunnat visa på i sin rapport att det finns många negativa konsekvenser i nuvarande undantagsregel i 4 kap § 10 första stycket i ellagen (1997:857), vilket man i rapporten visat kommer växa framöver att vi av dessa orsaker ställer oss bakom Ei’s förslag att nuvarande undantag tas bort för produktionsanläggningar som tas i drift efter 31 december 2022. Men att undantaget fortsatt får behållas för de produktionsanläggningar om högst 1500 kW som i dag omfattas av undantaget.

Däremot tycker vi att Energimarknadsinspektionens förslag att det saknas skäl att inte ge ett tidsbegränsat ekonomiskt stöd till tidiga investerare är taget på felaktiga grunder.

Vi föreslår därför att Regeringen ska återförvisa uppdraget i den del som avser införande av ett särskilt tidsbegränsat stöd och ger Energimarknadsinspektionen myndighetsuppdraget att återkomma med förslag på hur ett sådant stöd kan utformas och administreras.

Vidare föreslår vi att Energimyndigheten ska vara ansvarig myndighet till vilken de tidiga investerarna som är berättigat till ett tidsbegränsat stöd gör sin ansökan. Det då Energimyndigheten redan är ansvarig för administrationen av elcertifikatsystemet, där ägare till en ny elproduktionsanläggning av förnybar el lämnar in sin ansökan, vilket registreras och beviljas från när anläggningen ska få sin elcertifikatutbetalning och när certifikatstödet upphör efter femton år.

Avslutningsvis vill Svensk Vindkraft styrelse och föreningens medlemmar framföra att vi är tacksamma att regeringen genom sitt uppdrag till Ei visat på vilja att se på möjligheten att medverka till att de tidiga investerarna, de som investerade i vindkraft åren 2009-2014 ska få någon form av ekonomisk kompensation och återfå tron på att politiken tar ansvar för att rätta till felaktiga bedömningar, vilket som visat kommer bli viktigt framöver.

Vi bilägger Svensk Vindkrafts förslag på hur ett tillfälligt tidsbegränsat stöd skulle kunna utformas, men vill samtidigt noga poängtera att förslaget ska ses som ett diskussionsunderlag där självklart nivåer och villkor kan diskuteras och förändras.

Har ni från Regeringskansliet några frågor kring vårt förslag eller vill ha förtydliganden emotser vi att ni kontaktar oss.

Falkenberg 2022-01-25
Svensk Vindkraft

Ladda ner hela vårt remissvar här:

Fler nyheter som kanske intresserar dig

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

Vi hälsar BayWa r.e. välkommen som ny medlem!

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar de ansvar för sin egen hållbarhetsresa. Verksamheten är 100 % koldioxidneutral och...

läs mer
Winterwind 2023 programlansering

Winterwind 2023 programlansering

Programmet börjar bli klart och ett preliminärt program finns här: https://svenskvindkraft.com/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-WinterWind_12-01-23.pdf För att läsa mer om registrering och sponsring: https://winterwind.se/the-registration-is-open-winterwind2023/...

läs mer
SAVE THE DATE! Winterwind 2023

SAVE THE DATE! Winterwind 2023

#Winterwind2023 – the 15th international conference on wind energy in cold climates – will take place in Åre, Sweden March 27-29! Save the Date, more info to come soon! Winterwind 2023 offers seminars, debates, poster exhibition, technical visits, social events and of...

läs mer