Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftförenings synpunkter på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets promemoria 2021-02-02 ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”. Inledning Till år 2045 ska hela samhället reducera koldioxidutsläppen till netto-noll, där elektrifiering väntas bli en nyckelkomponent i lösningen. För att klara de utmaningar som ligger framför oss, krävs en utbyggnad av ny […]

Svensk Vindkraftförenings remissvar till Infrastrukturdepartementet om”KRAV PÅ NÄTNETTOMÄTNING I FÖRORDNINGEN OM URSPRUNGSGARANTIER FÖR EL”

Svensk Vindkraftförening (SVIF) är en medlemsorganisation som företräder intressenter inom vindkraftsbranschen där en större antal av våra drygt 900 medlemmar är ägare/delägare i vindkraftsparker. Vi har följande synpunkter med förslag och kommentarer på promemoria om ”Krav på mätning i en anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt nät i förordningen om ursprungsgarantier för el”. Vi ställer oss i […]

Svensk Vindkraftförenings synpunkter på utredningens preliminära förslag på kommittédirektivet ”En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft”

Svensk Vindkraftförening tackar för möjligheten att lämna synpunkter på utredningens förslag. Sverige har som mål att år 2040 ha ett 100 procent förnybart elsystem. Till år 2050 ska hela samhället reducera utsläppen till netto-noll, där elektrifiering väntas bli den huvudsakliga lösningen. För att klara utmaningarna som ligger framför oss, krävs omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion […]